۱۸ مهر، ۱۳۸۳


فقط...
بعضی آدمها وارد یک اطاق تاريک مي شوند، و شروع مي کنند به سخت کار کردن، دلايل تاريکی اطاق را جستجو مي کنند، مقصرها را پيدا مي کنند، و يک برنامه ميان مدت، برای کم کردن تدريجی تاريکی اطاق مي ریزند...و بعد يک نفر وارد مي شود و فقط چراغ را روشن ميکند!
Peter Hohl
مفعول
وقتی کسی می گويد:"من مي خواهم دوست داشته شوم" ، آيا بيشتر شبيه کوری نيست که مي گويد: "من مي خواهم ديده شوم"؟
peter Hohls
احمقانه
متاسفانه آدم بايد باهوش باشد که بتواند حماقت را تشخيص دهد، به همين دليل کمتر کسی حماقت را در خودش تشخيص ميدهد!
peter Hohl/Joaquin Busch
غير ممکن
برخورد يکسان داشتن با همه ، عدالت نيست، ولی وجود نداشتن برخورد يکسان با همه را ما به عنوان عدالت درک نمی کنيم، پس عدالتی وجود ندارد که ما آنرا عدالت بدانيم!
Peter Hohl
برای پشيمان نبودن
من انسانهايی مي شناسم، که هدف زندگيشان اين است که هيچوقت پشيمان نباشند، به هیچ محبتی اجازه ورود نمي دهند، مبادا که از آن زخم بخورند، نمي رقصند، چون نمي خواهند عرق کنند، حرفی نميزنند، مبادا که حرفشان اشتباه باشد...البته آنها به هدف خود مي رسند، چرا که در زندگيشان چيزی وجود ندارد که از آن پشیمان باشند!
peter Hohl/Joaquin Busch
حقدار
خوشبينی که گاهی اشتباه ميکند، بهتر از بدبينی است که هميشه حق دارد!
Peter Hohl

کی بهتر ميدونه
خوب ،خوب، که مي گوييد بچه هايتان فکر ميکنند که بيشتر از شما می دانند،...مي دانستيد که در مواردی واقعا اينطور هم هست؟؟
Peter Hohl

 
Home
Email
 
 
 

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • August 2004  
 • September 2004  
 • October 2004  
 • November 2004  
 • December 2004  
 • January 2005  
 • February 2005  
 • March 2005  
 • April 2005  
 • May 2005  
 • July 2005  
 • August 2005  
 • September 2005  
 • October 2005  
 • November 2005  
 • December 2005  
 • February 2006  
 • March 2006  
 • May 2006  
 • July 2006  
 • September 2006  
 • November 2006  
 • December 2006  
 • January 2007  
 • February 2007  
 • March 2007  
 • April 2007  
 • May 2007  
 • September 2007  
 • October 2007  
 • February 2008  
 • May 2008  
 • July 2008  
 • August 2008  
 • November 2008  
 • February 2009  
 • March 2009  
 • May 2009  
 • September 2010  
 • April 2011  
 • April 2012  
 • July 2013  
 • May 2014  
 • November 2014  
 • December 2014  
 • February 2015  
 • March 2015  
 • July 2015  
 • August 2015  
 • November 2015  
 • December 2015  
 • February 2016  
 • August 2016  
 • February 2017  
 • May 2017  
 • October 2017  
 • November 2017  
 • August 2018  
 • June 2019  
 •