۳۰ مهر، ۱۳۸۳


نتيجه يک تحقيق بين المللی: تصور سنتی درباره زنهای ضعيف خوب، و مردان قوی بد، هنوز پا برجاست

دخترها بايد حرف گوش کن باشند، پسرها اجازه دارند با جسوری حرف خود را پیش ببرند. امروز بسياری از والدین اين مدل تربيت فرزندان خود را زير سوال می برند، اما الگوهای قديمی سرسختی زيادی نشان می دهند.در نظرخواهی یک گروه تحقيقاتي ، ۸۳۶۰ نفر در گروه سنی بين ۱۸ و ۲۵ سال از ۱۶ مليت مختلف شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد که خصوصيات مثبت و منفی زنان و مردان را از نقطه نظر خودشان نام ببرند.برای اينکار به آنها واژه های بيطرف، و همينطور واژه هايی با محتوی تبعيض جنسيتی داده شد(Journal of Personality and social Psychologie,5/2004).

به طور کلی زنان به عنوان "انسانهای بهتر" شمرده شدند که آرام، مهربان، بخشنده و البته ضعيف و بي اراده هستند. در مقابل از مردان به عنوان "انسانهای بدتر" نام برده شد، که دارای خيلی از خصوصيات منفی هستند، ولی در عوض قدرتمند و تاثيرگذارتر مي باشند . اين تفاوت نظر در مورد زنان و مردان ،هم در جامعه های سنتی که در آن مردان حرف اول را مي زنند ديده شد، و هم در جامعه های مدرن که تساوی بين زن و مرد هدف آنهاست.

ظاهرا مردان از داشتن شهرت "پسر بد" راضی هستند، چرا که با آن خصوصياتی همراه ميشود که در ديد آنها خصوصيات يک مرد واقعيست. تصور خشن ولی قوی بودن، با تصور آنها از خودشان جور در مي آيد.در مقابل زنان به ندرت در مقابل اين تصوير "زن سر به راه" مقاومت می کنند، و حتی از آن احساس رضايت می کنند، با اينکه قيمت آنرا هم مي پردازند: به آنها دراجتماع کمتر نقشهای اساسی سپرده می شود.

اين متحققين يک تفاوت جالب بين جوامع سنتی و مدرن پيدا کردند. در جوامع مدرن زنان به مردان بيشتر خصوصيات منفی را نسبت مي دهند، در حاليکه زنان در جوامع سنتی مردان را هم مثبت و هم منفی معرفی مي کنند. از نظر متحققین، این ديد منفی نتيجه وابستگی و ستمي است که زنان در جوامع مرد سالار مجبور به تحمل آن هستند، اما در عين حال مردان برای آنها نقش نان آور و محافظ را بازی مي کنند، و از آنجا که به همین خاطر ، آنها خشونت و قدرت مردان را به نفع خود ميبينند، خيلی بيشتر از زنان در جوامع مدرن در برابر تبعيضهای جنسی از سوی مردان کوتاه مي آيند.از ديد اين متحققين، از زنان جوامع سنتی انتظار برپا خیزی در برابر مردان نمي رود تا زمانی که این ديد دوگانه را دارند، و تا زمانی که عقيده برتری "طبيعی" و "قانونی" مردان، بر جامعه حکم فرماست.

با تلخيص و تحريف

نويسنده: ماريون زوننموزر۱


انتشار: مجله "روانشناسی امروز"۲ شماره ۹ ،سال ۲۰۰۴۱-Marion Sonnenmoser

۲-Psychologie Heute , September 2004


 
Home
Email
 
 
 

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • August 2004  
 • September 2004  
 • October 2004  
 • November 2004  
 • December 2004  
 • January 2005  
 • February 2005  
 • March 2005  
 • April 2005  
 • May 2005  
 • July 2005  
 • August 2005  
 • September 2005  
 • October 2005  
 • November 2005  
 • December 2005  
 • February 2006  
 • March 2006  
 • May 2006  
 • July 2006  
 • September 2006  
 • November 2006  
 • December 2006  
 • January 2007  
 • February 2007  
 • March 2007  
 • April 2007  
 • May 2007  
 • September 2007  
 • October 2007  
 • February 2008  
 • May 2008  
 • July 2008  
 • August 2008  
 • November 2008  
 • February 2009  
 • March 2009  
 • May 2009  
 • September 2010  
 • April 2011  
 • April 2012  
 • July 2013  
 • May 2014  
 • November 2014  
 • December 2014  
 • February 2015  
 • March 2015  
 • July 2015  
 • August 2015  
 • November 2015  
 • December 2015  
 • February 2016  
 • August 2016  
 • February 2017  
 • May 2017  
 • October 2017  
 • November 2017  
 • August 2018  
 • June 2019  
 •